MK POP 幾年前曾經喺香港樂壇冒起,當中代表住 MK POP 嘅女仔組合 FFx 2015年憑《Suger Baby》一歌爆紅,可惜嚟得快亦去得快,FFx 成員好快就各散東西,其中擁有33E Cup、168cm高嘅女神 Christy (周葆諭) 選擇離開娛樂圈,到台灣修讀職業治療課程,經過3年嘅努力,今年後終於順利畢業。

Christy噚日喺社交網晒出多張畢業禮嘅相,仲留言:「走了三年終於走到了授證典禮,再累也值得,謝謝你們的陪伴。」、「在這幾年裏找到給自己的動力,讓這個世界多一點點喜悅。謝謝你們陪我瘋陪我渡過難過的時候 祝 實習順利」嚟緊Christy將會到醫院實習,佢亦慶幸揀到自己鍾意嘅實習醫院,至於佢喺呢幾年多咗個「醫療女神」嘅新外號,仲畀同學笑指將來畀佢照顧嘅男病人一定唔捨得好番,更打賭日後佢嘅男病人會多過女病人添!

重溫 FFx 舊相:

重溫 FFx 金曲《Suger Baby》: